Disclaimer

disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze website (verder genoemd: 'de website') besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten, prijzen en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.


De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. 

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van TCE GoFour BV. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. 

Gezien het voorgaande sluit TCE GoFour BV dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.